Jaunumi

Ventspils Tehnikuma jaunie metinātāji praktizējas meistarklasē

0

met
IMG-20181212-WA0014_meistarklase MMA_MAG_JG_2018

2018. gada 12.decembrī, Ventspils Tehnikuma skolas metinātavā notika meistarklase “Mehanizētās un automatizētās metināšanas procesu pielietojums ražošanā” programmas “Metālapstrāde” (Rokas lokmetinātājs (MMA), lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)) 1. kursu audzēkņiem, kuru vadīja nozares profesionālis Māris Zvirbulis.

Meistarklases “Mehanizētās un automatizētās metināšanas procesu pielietojums ražošanā” laikā jaunieši iepazinās ar manuāla un mehanizētā/automatizētā metināšanas procesa salīdzinājumu, mehanizēto un automatizēto metināšanas procesu pielietojumu Latvijas un Baltijas uzņēmumos, kā arī piedalījās praktiskajā metināšanā ar mehanizēto un automatizēto metināšanas procesu iekārtām un metināšanas tehnoloģijām.

Pasākums notika “Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001
ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Solvita Pleinica
Ventspils Tehnikuma direktores vietniece audzināšanas darbā
Tālr: + 371 22007768
e-pasts: solvitapleinica@gmail.com

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikuma pedagogu vizīte Priekuļu tehnikumā

0

IMG-20181130-WA0004

2018. gada 29. un 30. novembrī Ventspils Tehnikuma pedagogi Lāsma Lēruma, Nauris Varņeckis un Māra Kalneja, kuri īsteno izglītības programmu “Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli” (kvalifikācija “Datorsistēmu tehniķis”), viesojās PIKC “Priekuļu tehnikums”, lai iepazītos ar programmas tehnisko un metodisko nodrošinājumu.

“Vizītes pirmajā dienā iepazināmies ar mācību telpām, kurās tiek realizēta programma, izzinājām kolēģu mācīšanas pieeju, dalījāmies pieredzē. Bijām pārsteigti, ieraugot PIKC “Priekuļu tehnikums” pedagogu veidotās un ar IKT rīkiem aprīkotās mācību telpas, kas pielāgotas attiecīgajam priekšmetam.”

Vizītes otrajā dienā pedagogi piedalījās meistarklasēs, devās ekskursijā pa skolas telpām – mācību laboratorijām, klasēm, bibliotēku, muzeju, kā arī tikās ar audzēkņiem. Piedaloties meistarklasēs, pedagogi ieguva zināšanas un prasmes par Google Classroom izmantošanas iespējām mācību procesā (meistarklasi vadīja PIKC “Priekuļu tehnikums” pedagogi Jānis Brakšs, Inese Udrovska), priekšstatu par citādāku blokshēmu, algoritmu un loģisku uzdevumu veidošanu, izmantojot puzli kā mācību līdzekli (meistarklasi vadīja PIKC “Priekuļu tehnikums” pedagoģe Inese Simkeviča). PIKC “Ventspils Tehnikums” pedagoģe Māra Kalneja vadīja meistarklasi “IKT rīku pielietošana starppriekšmetu saiknes nodrošināšanā”. Pedagogi augstu vērtē meistarklasēs iegūtās zināšanas, apsver iespēju mācību procesā izmantot klasvadības sistēmu Google Classroom un ir īpaši gandarīti par gūto pieredzi, radoši mācot algoritmus.

Sadarbība starp abu tehnikumu pedagogiem, kuri pārstāv programmu “Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli”, ilgst jau vairākus gadus, un pedagogi nākamajā mācību gadā plāno izstrādāt un īstenot mācību apmaiņu programmu.

Informāciju sagatavoja:
Solvita Pleinica
Ventspils Tehnikuma direktores vietniece audzināšanas darbā
Tālr: + 371 22007768
e-pasts: solvitapleinica@gmail.com

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikumā seniori ar prieku pilnveidojuši latviešu godu svinēšanas iemaņas

0

seniori

Ventspils Tehnikums Ventspils pilsētas iedzīvotāju sociālā atbalsta projektu finansēšanas konkursa ietvaros veiksmīgi ir pabeidzis projektu “Mūsdienu virtuve latviešu godu svinēšanā – meistarklases senioriem“. Tā ietvaros 20 seniori līdzdarbojās Ventspils Tehnikuma pedagogu vadītajās latviešu godu svinēšanas meistarklasēs.

2018. gada 7.decembrī, notika noslēdzošā meistarklase, pēc kuras Ventspils domes priekšsēdētāja vietnieks Didzis Ošenieks kopā ar Ventspils Tehnikuma pārstāvi sveica seniorus ar veiksmīgu mācību apguvi un izsniedza apliecinājumus.

Projekts jau trešo gadu ticis realizēts ar Ventspils pilsētas domes līdzfinansējumu.

Informāciju sagatavoja:
Solvita Pleinica
Ventspils Tehnikuma direktores vietniece audzināšanas darbā
Tālr: + 371 22007768
e-pasts: solvitapleinica@gmail.com

Lasīt vairāk »

Datorsistēmu tehniķi izzina Ventspils Augstskolas tālākizglītības iespējas

0

logo_karjerai_esf
20181130_094303

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna ietvaros Ventspils Tehnikuma programmas “Datorsistēmu tehniķis” audzēkņi 2018. gada 30.novembrī iepazinās ar Ventspils Augstskolas piedāvātājām tālākizglītības iespējām.

Ventspils Augstskolas pārstāvji (studenti) pastāstīja kā var kļūt par augstskolas studentu, kādas ir karjeras un brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Jaunieši aktīvi līdzdarbojās studentu izveidotajās darbnīcās. Jaunieši paši pētīja “Zaļās enerģijas” piedāvātās iespējas.

Ventspils Tehnikuma audzēkņi ar lielu interesi izmantoja piedāvājumu iepazīties ar augstskolas mācību telpām. Kā paši jaunieši teica, ka iedvesma un stimuls mācīties ir saņemts, var ar lielāku entuziasmu turpināt iegūt vidējo profesionālo izglītību.

Lasīt vairāk »

Projekta Nr.8.1.3.0/17/I/007 īstenošanas progress 05.09.2018. – 04.12.2018.

0

projekts
05.12.2018

Ventspils Tehnikums 2018. gada 5. martā parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Ventspils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanu.

Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru:

- 2018.gada 7.aprīlī tika izsludināts pirmais iepirkums “Metināšanas darbnīcas iekārtu un papildaprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma izglītības programmas ”Metālapstrāde” ietvaros”, taču tas beidzies bez rezultāta. 2018.gada 31.maijā iepirkums izsludināts atkārtoti, taču arī šis iepirkums noslēdzās bez rezultāta. Tika pieņemts lēmums pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 41.panta pirmo daļu rīkot sarunu procedūru un ir noslēgusies sarunu procedūra un ir izvēlēti pretendenti, kuriem ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības abās iepirkuma priekšmeta daļās;

- 2018.gada 29.aprīlī tika izsludināts iepirkums “Mācību aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma izglītības programmas ”Mehatronika” ietvaros”, iepirkuma piedāvājumu vērtēšanas laikā pieprasīta papildus informācija. Papildus informācijas iesniegšana no pretendenta puses aizkavējās un līdz ar to lēmums par piegādes līguma slēgšanu tika pieņemts 27.08.2018., pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas. 17.09.2018. noslēgti piegādes līgumi ar SIA “Festo” par aprīkojuma piegādi, piegādes termiņš 4 mēneši. Iegādājamais aprīkojums nepieciešams praktisko apmācību nodrošināšanai, lai varētu apgūt veikt tādus darbus kā automatizētu un datorizēti vadāmu tehnoloģisku procesu tehnisko apkalpošanu, ierīču montāžu un regulēšanu, programmu ievadīšanu programmējamos loģiskajos kontroleros (PLC) un ciparu vadības darbagaldos (CNC);

- 2018.gada 26.maijā tika izsludināts iepirkums “Mācību aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma profesionālās kvalifikācijas “Elektrotehniķis” apmācībā”. Iepirkuma laikā tika saņemta sūdzība un iepirkums 07.07.2018.tika pārtraukts. Iepirkums tika izsludināts atkārtoti, piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.09.2018.

12.11.2018. noslēgts piegādes līgums ar SIA “Doms” par mācību aprīkojuma piegādi, piegādes termiņš 3 mēneši;

- 2018.gada 1.jūlijā tika izsludināts iepirkums “Aprīkojuma iegāde Ventspils tehnikuma metodiskā centra un IP “Datorsistēmas” ietvaros”, piedāvājumu iesniegšanas laikā tika publicēti grozījumi, kā arī tika saņemti papildus jautājumi un tika pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 13.08.2018. Iepirkuma rezultātā 09.11.2018. tika noslēgts līgums ar SIA “Baltic3d.EU” par 1.daļu “Foto un video aprīkojuma piegāde”, piegādes termiņš 4 mēneši, bet par pārējām iepirkuma priekšmeta daļām iepirkums noslēdzās bez rezultāta;

- 2018.gada 4.jūlijā tika izsludināts iepirkums “Aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma lodēšanas laboratorijas izveidei izglītības programmu “Datorsistēmu tehniķis”, “Elektrotehniķis” un “Mehatronisko sistēmu tehniķis” ietvaros”, piedāvājumu iesniegšanas termiņš 02.08.2018. Iepirkuma rezultātā 09.11.2018. noslēgts līgums ar SIA “J.Smilgas tehnoloģiskais birojs” par 3.daļu “darbnīcas aprīkojuma piegāde”, par 1.daļu “Lodētavas aprīkojums” un 4.daļu “Rokas instrumenti” pašlaik notiek līgumu parakstīšanas process, bet iepirkuma priekšmeta 2.daļa “Universālie mērinstrumenti” noslēdzās bez rezultāta;

- 17.10.2018. tika izsludināts iepirkums par iepriekšējos iepirkumos neiepirktajām aprīkojuma daļām, piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.11.2018. Saņemti piedāvājumi no 3 pretendentiem un pašlaik notiek piedāvājumu vērtēšanas process;

Pabeigti elektromontāžas darbi saskaņā ar 2018.gada 13.augustā parakstīto līgumu ar SIA “Elektriķis” par elektromontāžas darbu veikšanu metināšanas darbnīcas modernizēšanai.

Paralēli ir notikušas elektroniskajā iepirkumu sistēmā veikto pirkumu piegādes gan metodiskā centra, gan izglītības programmas “Datorsistēmas” modernizācijai. Ventspils tehnikuma rīcībā jau nonākušas 32 atmiņas kartes, 18 programmatūras MS Visual Studio, Office Pro Plus licences, 192 elektroniskas datorprogrammu licences, 5 informatīvie ekrāni, 2 nepārtrauktās barošanas bloki, 68 Wi-Fi piekļuves punkti, 18 planšetes, 18 RAD Studio licences, 3 informatīvo ekrānu statīvi, 120 portatīvie datori, 65 MS Office Pro Plus 2016 licences, 1 multifunkcionāla iekārta (printeris, kopētājs, skaneris), 5- 52 portu komutatori, 18 monobloki, 1- 10 portu komutators, 2 SSD diski, 5 HD diski, mākoņdatošanas licences Azure, 2 interaktīvie ekrāni, 5 uzlīmju printeri, 3 kopētāji, kā arī serveris, kas paredzēts skolas iekšējā tīkla izveidei.

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikuma 4. kursa audzēkņi izzina tālākizglītības iespējas

0

logo_karjerai_esf
20181128_104338

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna ietvaros Ventspils Tehnikuma 4.kursa audzēkņi 2018. gada 28.novembrī iepazinās ar Nacionālo bruņoto spēku dienesta specifiku, struktūru un galvenajiem uzdevumiem. Bruņoto spēku pārstāvis pastāstīja kā var kļūt par karavīru un kādas ir karjeras iespējas stājoties dienestā, kādas ir izglītības iespējas un kādu profesiju pārstāvji dienestam var būt noderīgi un ir nepieciešami.

Arī Ventspils Tehnikumā 4.kursu puiši ir ieinteresēti neapstāties pie iegūtā izglītības līmeņa un vēlas uzsākt militāro karjeru, iegūt augstāko izglītību un kļūt par Latvijas karavīru.

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikumā ar vieslekciju uzstājās modes mākslinieks Gints Bude

0

logo_karjerai_esf
IMG-20181122-WA0013

2018. gada 20. un 21. novembrī Ventspils Tehnikuma skolas aktu zālē notika 3 semināri visu programmu 4. kursu audzēkņiem, kuru vadīja pašmāju starptautiski zināmais modes dizaineris Gints Bude.

Kā rakstīts mākslinieka mājas lapā, viņš “..veido stilus modes žurnāliem, ir apģērba, stila un etiķetes eksperts, lasa lekcijas par vizuālā tēla nozīmi sabiedrībā, apģērba valkāšanas etiķeti un modes aktualitātēm”. Un nerodas pat jautājums kādēļ, lai Tehnikuma jaunieši nebūtu pelnījuši tieši šo mākslinieku.

4.kursa audzēkņi jau teju atrodas uz Tehnikuma durvju sliekšņa un gatavojas nokļūt pieaugušo dzīvē, tādēļ karjeras attīstības atbalsta pasākumu ietvaros ir nepieciešams sniegt papildus vadlīnijas veiksmīgai darba karjeras turpināšanai. Skolas aktu zālē notika seminārs ar nosaukumu “Izskatam ir nozīme. Jauniešu tēls darba tirgū”, ar mērķi ieinteresēt, sniegt zināšanas un pilnveidot prasmi par veiksmīga priekšstata radīšanu, kā arī vērst uzmanību uz pirmā iespaida nozīmi darba intervijās, akcentējot ne tikai profesionālo pieredzi, zināšanas un sasniegumus, bet arī ārējo izskatu.

Ventspils Tehnikuma jaunieši ieinteresēti klausījās un priecīgās par šādu iespēju dzirdēt nākotnei noderīgu informāciju no profesionāļa.

Pasākums notika ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.

Informāciju sagatavoja:
Rita Bergmane
Karjeras pedagogs

Lasīt vairāk »

PIKC “ Ventspils Tehnikums” 1. kursa audzēkņi mācās izprast sevi

0

logo_karjerai_esf

2018. gada 12. un 13. novembrī, PIKC “Ventspils Tehnikums” skolas aktu zālē notika 4 semināri visu programmu 1. kursu audzēkņiem, kuru vadīja divi atraktīvi pasniedzēji – jauniešu izaugsmes treneri un kouči Dainis Zaltans un Vineta Saulīte.

1. kursu audzēkņi tika sadalīti 4 grupās, kuru laikā personības izaugsmes trenera vadībā notika nodarbības par sevis izzināšanu, par karjeras izvēles ceļiem un kā sasniegt savus uzstādītos karjeras mērķus. Semināru laikā personības izaugsmes treneri veidoja diskusijas par tēmām: Kas vieno veiksmīgus cilvēkus? Kas ir Līderis (savas dzīves autors) Latvijā un Pasaulē? Kāds ir Līderis – kas to raksturo šobrīd un ko no līdera var sagaidīt nākotnē? Šie visi jautājumi ļauj jauniešiem sagatavoties darba tirgus konkurējošiem apstākļiem, uzsverot to, ka katra paša rīcības sekas atstās iespaidu uz katra paša turpmāko darba karjeru.

Pasākums notika ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikums atzīmēs Latvijas 100. gadadienu ar svētku koncertu

0

2018. gada 15.novembrī, plkst. 10:00 teātra namā “Jūras vārti” notiks Ventspils Tehnikuma organizēts svētku koncerts par godu Latvijas 100. gadadienai. Svētku koncertu tiešraidē varēs varēto Ventspils pilsētas portālā

Svētku koncertā būs iespēja noklausīties Latvijas pazīstamu mūziķu Daumanta Kalniņa un Ivo Fomina priekšnesumus, kā arī popgrupas “Jūras akmentiņi” izpildītās dziesmas, kuras tapušas pedagoģes Lūcijas Boitmanes vadībā. Īpaša vieta atvēlēta Ventspils Tehnikuma korim, kuru vada Latvijā pazīstamais diriģents Ints Teterovskis. Muzikālo priekšnesumu skanējumu papildinās Ventspils bigbends Renāra Lāča vadībā. Deju priekšnesumus nodrošinās deju studijas “Prieks” audzēkņi un vadītāja Everita Panfiļonoka, kā arī Ventspils augstskolas jauniešu deju kolektīvs “Strautuguns” un viņu vadītāja Ineta Judzika.

Svētku koncerta laikā tiks pasniegti arī atzinības raksti Ventspils Tehnikuma pedagogiem un darbiniekiem par ieguldījumu skolas attīstībā.

Kā gaidītākais pasākuma notikums būs jaunizveidotās Ventspils Tehnikuma himnas pirmatskaņojums, kas būs skolas dāvana Latvijai dzimšanas dienā. Ventspils Tehnikuma himnas teksta autors ir dzejnieks un mūziķis Guntars Račs, bet mūzikas autors ir Tomass Kleins. Himnu izpildīs mūziķis Ivo Fomins, Ventspils Tehnikuma audzēknis Mareks Jaskuļskis, Ventspils bigbends un skolas koris.

Pēc pasākuma teātra namā, plkst. 13:00, Ventspils Tehnikuma audzēkņi dosies uz parku pie strūklakas “Saules laiviņas”, kurā iestādīs liepu kā dāvanu Latvijai un pilsētai svētkos.

Pasākums tiek organizēts sadarbībā ar Ventspils pilsētas pašvaldību un projektu “Latvija skolas soma”.

Ventspils Tehnikums vēl Saules mūžu Latvijai un tās tautai!

Informāciju sagatavoja:
Solvita Pleinica
Ventspils Tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: + 371 22007768
E-pasts: solvitapleinica@gmail.com

Lasīt vairāk »

2. kursa audzēkņi piedalījās seminārā “Attiecības kā izaugsmes iespēja”

0

logo_karjerai_esf
IMG-20181112-WA0004

2018. gada 5. un 6.novembrī, PIKC “Ventspils Tehnikums” skolas aktu zālē notika 5 semināri visu programmu 2.kursu audzēkņiem, kuru vadīja personības izaugsmes treneris Aivars Dresmanis.

Lai veicinātu jauniešu pašidentitātes izpratnes nozīmi personības izaugsmē, attiecību veidošanā un to ietekmi uz turpmāko darba karjeras attīstību, Ventspils Tehnikuma jauniešiem tika rīkots seminārs ar nosaukumu “Attiecības kā izaugsmes iespēja”. Semināra laikā personības izaugsmes trenera vadībā notika lekcija un diskusijas par sevis apzināšanos. Audzēkņi diskutēja par pašcieņu, morāles īpašībām, savstarpējām attiecībām par nākotnes darba tirgus prasībām un izaicinājumiem, par pašapzinātas personības veidošanās priekšnosacījumiem un to ietekmi uz karjeras veidošanu.

Pasākums notika ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.

Lasīt vairāk »