Ārpusformālās izglītības atzīšana

Ventspils Tehnikums piedāvā iespēju privātpersonām novērtēt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci.

Lai nodrošinātu Profesionālās izglītības likuma 29.1. panta pirmajā un otrajā daļā un Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumos Nr. 146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci” 3.punktā minētā ievērošanu, Ventspils Tehnikums ir noslēdzis ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (dienests) deleģējuma līgumus par profesionālās kompetences novērtēšanu un profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis) šādās akreditētās izglītības programmās:

Izglītības iestāde Profesionālā kvalifikācija
Profesionālās kvalifikācijas līmenis
Izglītības programma
Deleģējuma termiņš
Nosaukums Juridiskā adrese Profesionālā kvalifikācija Profesionālās kvalifikācijas līmenis Izglītības programmas nosaukums Deleģējuma termiņš
No
Deleģējuma termiņš
Līdz
Ventspils Tehnikums Saules iela 15, Ventspils Viesmīlis 2 Restorānu pakalpojumi 20.03.2013. 20.03.2016.
Ventspils Tehnikums Saules iela 15, Ventspils Bārmenis 3 Restorānu pakalpojumi 20.03.2013. 20.03.2016.
Ventspils Tehnikums Saules iela 15, Ventspils Mašīnbūves tehniķis 3 Inženiermehānika 20.03.2013. 20.03.2016.
Ventspils Tehnikums Saules iela 15, Ventspils Mehatronisku sistēmu tehniķis 3 Mehatronika 20.03.2013. 20.03.2016.
Ventspils Tehnikums Saules iela 15, Ventspils Elektrotehniķis 3 Enerģētika un elektronika 17.02.2014. 16.02.2017.
Ventspils Tehnikums Saules iela 15, Ventspils Viesnīcu pakalpojumu speciālists 3 Viesnīcu pakalpojumi 20.03.2013. 20.03.2016.
Ventspils Tehnikums Saules iela 15, Ventspils Automehāniķis 3 Autotransports 05.12.2014. 04.12.2017.
Ventspils Tehnikums Saules iela 15, Ventspils Elektronikas tehniķis 3 Elektronika 05.12.2014. 04.12.2017.
Ventspils Tehnikums Saules iela 15, Ventspils Viesnīcu pakalpojumu komercdarbinieks 3 Komerczinības 05.12.2014. 04.12.2017.
Ventspils Tehnikums Saules iela 15, Ventspils Ēdināšanas pakalpojumu speciālists 3 Ēdināšanas pakalpojumi 05.12.2014. 04.12.2017.
Ventspils Tehnikums Saules iela 15, Ventspils Grāmatvedis 3 Grāmatvedība 05.12.2014. 04.12.2017.
Ventspils Tehnikums Saules iela 15, Ventspils Pavārs 2 Ēdināšanas pakalpojumi 05.12.2014. 04.12.2017.
Ventspils Tehnikums Saules iela 15, Ventspils Kuģa pavārs 2 Ēdināšanas pakalpojumi 05.12.2014. 04.12.2017.
Ventspils Tehnikums Saules iela 15, Ventspils Rokas lokmetinātājs (MMA) 2 Metālapstrāde 05.12.2014. 04.12.2017.
Ventspils Tehnikums Saules iela 15, Ventspils Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) 2 Metālapstrāde 05.12.2014. 04.12.2017.

Personai, kura apguvusi profesionālo kompetenci ārpus formālās izglītības sistēmas un kuras profesionālā kompetence novērtēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un atzīta par atbilstošu trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei, tiek izsniegta profesionālās kvalifikācijas apliecība.

Kārtība, kādā novērtē personas (pretendents) profesionālo kompetenci:

 • pretendents iesniedz Ventspils Tehnikumā iesniegumu profesionālās kompetences novērtēšanai;

 • iesniegumam obligāti pievieno maksājuma dokumentu, kas apliecina samaksu par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saskaņā ar Ministru kabineta 22.02.2011. noteikumiem Nr. 149 „Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto maksas pakalpojuma cenrādi”, veicot pārskaitījumu uz Ventspils Tehnikuma Valsts kases kontu.

 • Ventspils Tehnikums bez maksas nodrošina pretendentam ne mazāk kā divas konsultācijas par attiecīgā profesijas standarta prasībām un profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises gaitu, par citiem jautājumiem;

 • Ventspils Tehnikums organizē un īsteno profesionālās kvalifikācijas eksāmenu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtībai akreditētās profesionālās izglītības programmās, nodrošinot pretendentam iespēju profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. kārtot attiecīgajā izglītības programmā profesionālās kvalifikācijas eksāmena ietvaros, kas tiek organizēts tuvākajā laikā eksāmenu ietvaros vai divu mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas;

 • pretendentam, kurš profesionālās kvalifikācijas eksāmena vērtējumā saņēmis atzīmi, ne mazāku par “5 – viduvēji”, Ventspils Tehnikums izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību,

 • pretendents var apstrīdēt profesionālās kvalifikācijas eksāmenā saņemto vērtējumu, iesniedzot Ventspils Tehnikuma direktoram iesniegumu mēneša laikā no eksaminācijas komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas. Ventspils Tehnikuma direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 • Papildus informācija: http://www.ikvd.gov.lv/arpus-formala-izglitiba/

  Kontaktpersona:
  Laima Špude
  Ventspils Tehnikuma metodiķe
  Tālr.: +371 29289050
  E-pasts: laimaspude@yahoo.com