Mehatronisku sistēmu tehniķis

Programma: Mehatronisku sistēmu tehniķis
Iegūstamā kvalifikācija: 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis
Mācību ilgums: 4 gadi

Vairāk par programmu
Programmas akreditācijas Nr. 2015. gada oktobris
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Mācību laikā jāapgūst Profesionālie mācību priekšmeti: elektrotehnika, elektronika, elektromontāža, elektriskās mašīnas un elektriskā piedziņa, elektriskie mērījumi, tehniskā grafika, automatizētā projektēšana, tehniskā mehānika, tehniskie mērījumi, materiālmācība, programmēšanas pamati, programmējamie loģiskie kontroleri, pneimatika un hidraulika, ciparu vadības darbagaldi, kvalitātes nodrošināšanas pamati, darba aizsardzība, elektrodrošība un pirmā palīdzība, praktiskās mācības atslēdzniecībā, virpošanā un frēzēšanā, mehatronikā.
Mācību laikā nodrošināta prakse un kvalifikācijas prakse pie darba devējiem uzņēmumos un praktiskās mācības skolas laboratorijās un darbnīcās.
Prakses vietas SIA „Malmar Sheet Metal”
SIA”Bucher Schoerling Baltic”
SIA „Kurekss”
SIA „Ventamonjaks serviss”
AS „Ventspils nafta”
SIA „Euro LCD”
Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
Prakses vietas audzēknis var arī pats izvēlēties atbilstoša profila uzņēmumos citās pilsētās vai novados
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība
Iesniedzamie dokumenti:
  • atestāts par pamatizglītību un sekmju izraksts
  • medicīniskā izziņa (veidlapa Nr.027/u)
  • iesniedzot dokumentus, uzrādīt pasi
  • 4 fotokartītes 3×4 cm
  • citu valstu pilsoņiem pastāvīgās uzturēšanās atļauja
Iegūtās prasmes pēc programmas apguves Spēja veikt darbus atbilstoši mehatroniskās sistēmas konstrukcijai un paredzētajiem mērķiem, veikt to montāžu un regulēšanu; atklāt un novērst bojājumus mehatronisko sistēmu darbībā; strādāt ar rasējumiem un tehnisko dokumentāciju; lasīt elektrotehniskos rasējumus un veikt pieslēgumus saskaņā ar tiem; ievadīt programmas loģiskajos kontroleros, apkalpot ciparu vadības darbagaldu vadības ierīces
Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var Strādāt ražošanas un servisa uzņēmumos, veicot darbu, kas saistīts ar automatizētu un datorizēti vadāmu tehnoloģisku procesu tehnisko apkalpošanu, ierīču montāžu un regulēšanu, programmu ievadīšanu programmējamos loģiskajos kontroleros (PLC) un ciparu vadības darbagaldos (CNC); turpināt augstākās izglītības mācību programmās, papildināt zināšanas un prasmes nozares kursos