Ko darīt, ja kādu iemeslu dēļ neesiet apmeklējis kādu mācību stundu?
Ko darīt, ja ir vēlēšanās atkārtot patstāvīgi kādu tēmu “neklātienē”?
Ko darīt, ja stundas laikā kaut kas palicis neizprasts?

Lai uzlabotu mācību procesa kvalitāti ar projekta Nr. 2010/0101/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/029 „Modulārās sistēmas izveide prioritārās izglītības grupās un mācību procesa kvalitātes uzlabošana” atbalstu tiek izstrādāts jauns mācību līdzeklis: e-interaktīvā apmācības vide Informātikas mācību priekšmetam – lietotnes MS Access apguvei


Lai apgūtu mācību vielu, attiecīgās mācību tēmas tiek piedāvātas gan interaktīvo demonstrāciju veidā, gan arī prezentāciju veidā - kuru laikā Jūs tiekat iepazīstināti kā izpildīt attiecīgo darbību

Kā jārīkojas, lai lietotu e-interaktīvos apmācības materiālus

1. Izvēlieties nepieciešamās tēmas demonstrāciju vai prezentāciju, piemēram, atvērt Tēmas Nr. 1. demonstrāciju
2. Uzmanīgi sekojiet līdzi norādījumiem un skaidrojumiem - mācīšanās laikā Jums ir iespēja tēmu atkārtot, apstādināt vai atsākt to no jauna

Tēmas Nr. Tēmas skaidrojums Tēmas materiāla demonstrācija
Datu bāzes datnes (faila) izveide
Nr 1. Datu bāzes datnes (faila) izveide Atvērt
Datu bāzes galvenie pamatjēdzieni
Nr 1. Datu bāzes galvenie teorētiskie pamatjēdzieni, lai izprastu no kādiem elementiem veidojas datu bāzes Atvērt
Datu bāzes tabulas izveide - noformēšanas skatā (Design View)
Nr 1. Datu bāzes tabulas galvenie teorētiskie pamatjēdzieni, lai izprastu no kādiem elementiem veidojas datu tabula Atvērt
Nr 2. Datu bāzes tabulas sākotnējais izveides process Atvērt
Nr 3. Datu lauku ievadīšana tabulā Atvērt
Nr 4. Datu lauku tipu teorētiskais skaidrojums Atvērt
Nr 5. Datu lauku tipu izvēles process - atbilstoši lauka saturam Atvērt
Nr 6. Datu lauku tipa Lookup Wizard (Uzmeklēšanas vednis) izveides process Atvērt
Nr 7. Datu lauku tipa Lookup Wizard (Uzmeklēšanas vednis) rediģēšanas (labošanas) process Atvērt
Nr 8. Datu lauka īpašības Field size (lauka lielums) teorētiskais pamatojums Atvērt
Nr 9. Datu lauka īpašības Format (Formāts) teorētiskais pamatojums Atvērt
Nr 10. Datu lauka īpašības Input Mask (Ievades maska) teorētiskais pamatojums Atvērt
Nr 11. Datu lauka īpašības Caption (Paraksts) teorētiskais pamatojums Atvērt
Nr 12. Datu lauka īpašības Default Value (Noklusējuma vērtība) teorētiskais pamatojums Atvērt
Nr 13. Datu lauka īpašības Validation Rule (Validācijas kārtula) teorētiskais pamatojums Atvērt
Nr 14. Datu lauka īpašības Validation Text (Validācijas teksts) teorētiskais pamatojums Atvērt
Nr 15. Datu lauka īpašības Required (Pieprasīts) teorētiskais pamatojums Atvērt
Nr 16. Datu lauka īpašības Indexed (Indeksēts) teorētiskais pamatojums Atvērt
Nr 17. Datu lauka īpašības Decimal Places (Decimāldaļu vietas) teorētiskais pamatojums Atvērt
Nr 18. Datu lauku īpašību izvēles process - atbilstoši lauka saturam Atvērt
Nr 19. Primārās atslēgas lauks - teorētiskais pamatojums Atvērt
Nr 20. Primārās atslēgas lauks - izveides process Atvērt
Nr 21. Primārās atslēgas lauka noņemšana Atvērt
Darbības datu bāzes tabulas skatā (Datasheet View)
Nr 1. Datu ievadīšana tabulā Atvērt
Nr 2. Ierakstu dzēšana tabulā Atvērt
Nr 3. Ierakstu šķirstīšana un meklēšana tabulā Atvērt
Nr 4. Kolonnu automātisko jeb optimālo platumu uzstādīšana tabulā Atvērt
Nr 5. Kolonnu platumu uzstādīšana tabulā - izvēloties precīzus izmērus Atvērt
Nr 6. Kolonnu slēpšana vai parādīšana tabulā Atvērt
Nr 7. Datu kārtošana tabulā - augošā vai dilstošā secībā Atvērt
Nr 8. Ierakstu noformēšana tabulā - fonti, to stili, izmēri, palīglīnijas, foni u.c. darbības Atvērt
Nr 9. Automātiskā kalendāra pielietošana tabulā Atvērt
Nr 10. Datu lauku pārvietošana tabulā Atvērt
Nr 11. Jaunu datu lauku pievienošana tabulā Atvērt
Ierakstu filtrēšana tabulā - izmanto ierakstu atlasīšanai tabulās, izmantojot kritērijus
Nr 1. Kritēriju pielietošana ierakstu filtrēšanā - teorētiskais pamatojums Atvērt
Nr 2. Ierakstu filtrēšana tabulā - vadoties no atlasītajiem datiem Atvērt
Nr 3. Ierakstu filtrēšana tabulā - izmantojot skaitlisko informāciju Atvērt
Nr 4. Ierakstu filtrēšana tabulā - izmantojot formas metodi Atvērt
Relāciju saites (relation) starp tabulām
Nr 1. Relāciju saišu izveides nosacījumi tabulā - teorētiskais pamatojums Atvērt
Nr 2. Relāciju saišu izveides process starp tabulām Atvērt
Nr 3. Tabulu izsaukšana relāciju saišu izveides procesā Atvērt
Nr 4. Relāciju saišu dzēšana Atvērt
Formas (Form) - datu bāzes objekts, kuru izmanto datu ievadīšanai, aplūkošanai un rediģēšanai
Nr 1. Formas nepieciešamības pamatojums Atvērt
Nr 2. Automātiskās - kolonnas tipa formas izveide Atvērt
Nr 3. Pielāgotās formas izveide - izmanto, ja objekts jāpielāgo individuālām vajadzībām Atvērt
Nr 4. Subformas izveide - izmanto, ja objekts jāveido no dažādu tabulu datu laukiem Atvērt
Nr 5. Darbības ar ierakstiem formās Atvērt
Nr 6. Diagrammu izveide formās Atvērt
Formu pilnveidošana projektēšanas skatā (Design View)
Nr 1. Noformēšanas darbības projektēšanas skatā Atvērt
Nr 2. Automātiskā datuma vai laika ievietošana projektēšanas skatā Atvērt
Nr 3. Virsraksta jeb teksta zonas izveide formās Atvērt
Nr 4. Grafiskā objekta ievietošana Detail zonā Atvērt
Nr 5. Lejupkrītošu lauku izveide formās Atvērt
Nr 6. Logotipa ievietošana formās Atvērt
Nr 7. Vadības pogu izveide formās Atvērt
Vaicājumi (Queries) - datu bāzes objekts, kuru izmanto datu atlasei pēc noteiktiem kritērijiem
Nr 1. Vaicājuma izveides process - atlasot nepieciešamos datu laukus Atvērt
Nr 2. Vaicājumu izveides process - datu lauku aizvietošana Atvērt
Nr 3. Vaicājumu izveides process - datu lauku dzēšana Atvērt
Nr 4. Vaicājumu izveides process - datu lauku pārvietošana Atvērt
Nr 5. Vaicājumu izveides process - ierakstu kārtošana: augošā vai dilstošā secībā Atvērt
Kritēriju pielietošana vaicājumos
Nr 1. Informācijas atlasīšanas kritēriji: ievadīšanas nosacījumi un to veidi - teorētiskais pamatojums Atvērt
Nr 2. Vaicājumi, kuros izpildās vismaz viens no atlases kritērijiem, ja pielieto divus nosacījumus Atvērt
Nr 3. Vaicājumi, kuros vienlaikus izpildās visi atlases kritēriji vienā datu laukā, jeb vairāki nosacījumi vienlaicīgi Atvērt
Nr 4. Vaicājumi, kuros vienlaicīgi izpildās vairāki nosacījumi - dažādos datu laukos Atvērt
Nr 5. Vaicājumu izveide ar vienu kritēriju Atvērt
Nr 6. Vaicājumu izveide, pielietojot salīdzināšanas operatorus, kā, piemēram, < > (nevienāds), >= (lielāks-vienāds u.c.) Atvērt
Nr 7. Vaicājumu izveide, pielietojot aizstājējzīmi LIKE* - daļēji zināmas informācijas atrašanai Atvērt
Nr 8. Vaicājumu izveide, pielietojot datuma kritēriju Atvērt
Pārskati jeb atskaites - datu bāzes objekts, kuru izmanto, lai sagatavotu datu bāzē esošo informāciju izdrukas formā (printēšanai)
Nr 1. Pārskata izveide atlasot nepieciešamos datu laukus, veicot ierakstu grupēšanu un veicot ierakstu kārtošanu Atvērt
Nr 2. Pārskata izveide atlasot nepieciešamos datu laukus, veicot ierakstu grupēšanu, kārtošanu un veicot matemātiskos aprēķinus izveidotās grupās Atvērt
Nr 3. Pakārtoto jeb subpārskata izveide atlasot nepieciešamos datu laukus, veicot ierakstu grupēšanu, kārtošanu un veicot matemātiskos aprēķinus izveidotās grupās Atvērt
Pārskatu rediģēšana jeb labošana
Nr 1. Pārskata projektēšanas skata struktūra, kurā notiek visas tā rediģēšanas darbības Atvērt
Nr 2. Virsraksta izveide galvenē un tā labošana, noformēšana Atvērt
Nr 3. Darbības Detail zonā un tā labošana, noformēšana Atvērt
Nr 4. Darbības Footer (Kājenes) zonā - aprēķina lauka koriģēšana Atvērt
Nr 5. Darbības Footer (Kājenes) zonā - datumu un lapu numerācijas lauku ievietošana un dzēšana Atvērt
Nr 6. Logo ievietošana galvenē Atvērt
Nr 7. Pārskata sagatavošana izdrukai - izvēloties lapas formātu, brīvās malas un lapas novietojumu Atvērt
Nr 8. Pārskata izdruka Atvērt
Darbības ar izveidotiem datu bāzes objektiem
Nr 1. Piekļūšanas metodes eksistējošiem datu bāzes objektiem (pārskati, formas, tabulas, vaicājumi) Atvērt
Nr 2. Eksistējošu datu bāzes objektiem (pārskati, formas, tabulas, vaicājumi) dzēšana Atvērt
Nr 3. Eksistējošu datu bāzes objektu (pārskati, formas, tabulas, vaicājumi) nosaukuma mainīšana Atvērt
Nr 4. Tabulas eksportēšana uz MS Excel - detalizētu aprēķinu veikšanai Atvērt

Materiālus izstrādāja Informātikas skolotāja Kristīne Paškevica
Neskaidros jautājumus varat uzdot izmantojot e-pastu:
kristine.paskevica@inbox.lv