Ko darīt, ja kādu iemeslu dēļ neesiet apmeklējis kādu mācību stundu?
Ko darīt, ja ir vēlēšanās atkārtot patstāvīgi kādu tēmu “neklātienē”?
Ko darīt, ja stundas laikā kaut kas palicis neizprasts?

Lai uzlabotu mācību procesa kvalitāti ar projekta Nr. 2008/0001/1DP/2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002 „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” atbalstu tiek izstrādāts jauns mācību līdzeklis: e-interaktīvā apmācības vide Informātikas mācību priekšmetam – pagaidām lietotnes MS Word apguvei.


Lai apgūtu mācību vielu, attiecīgā mācību tēma tiek piedāvāta interaktīvo demonstrāciju veidā - kuru laikā Jūs tiekat iepazīstināti kā izpildīt attiecīgo darbību - gan MS Office (Latvian), gan MS Office (English) versijās

Kā jārīkojas, lai lietotu e-interaktīvos apmācības materiālus

1. Izvēlieties nepieciešamās tēmas demonstrāciju, piemēram, atvērt Tēmas Nr. 1. demonstrāciju
2. Uzmanīgi sekojiet līdzi norādījumiem un skaidrojumiem - mācīšanās laikā Jums ir iespēja tēmu atkārtot neierobežotas reizes un apstādināt to

Tēmas Nr. Tēmas skaidrojums Tēmas e-interaktīvā materiāla demonstrācija
Dokumenta sagatavošana darbam
Nr 1. Lapas formāta izvēle, lapas novietojums jeb orientācija un brīvo malu izmēri atvērt
Nr 2. Rīkjoslu uzstādīšana un noņemšana atvērt
Nr 3. Papildus komandpogu uzstādīšana rīkjoslās atvērt
Darbības ar dokumenta datnēm
Nr 1. Jauna dokumenta jeb datnes veidošana, kad nepieciešams uzsākt jauna dokumenta izveidi atvērt
Nr 2. Datnes saglabāšana - norādot tās tipu un izveidojot vai norādot mapi, kurā datne glabāsies atvērt
Nr 3. Datnes atvēršana - norādot atrašanās vietu, kurā datne glabājas atvērt
Nr 4. Datnes izdruka (printēšana) - norādot cik eksemplāru un kādas lapas drukāt atvērt
Teksta rediģēšana
Nr 1. Rakstzīmju reģistrmaiņa - lielo burtu pārveidošana par maziem burtiem un mazo burtu pārveidošana par lieliem burtiem atvērt
Nr 2. Teksta meklēšana un aizvietošana - darbība, kura ļoti ātri sameklē nepieciešamo vārdu, kā arī automātiski iespējams aizvietot esošo vārdu pret citu atvērt
Rakstzīmju formatēšana
Nr 1. Rakstzīmju formatēšana - fontu izvēle atvērt
Nr 2. Rakstzīmju formatēšana - fontu lielumu izvēle atvērt
Nr 3. Rakstzīmju formatēšana - fontu stili: treknraksts, slīpraksts jeb kursīvs, dažādi pasvītrojumu stili un fonta krāsa atvērt
Nr 4. Rakstzīmju formatēšana - fontu stili: augšējais un apakšējais indekss jeb augšraksts un apakšraksts atvērt
Nr 5. Rakstzīmju formatēšana - fontu stili: pārsvītrojums atvērt
Nr 6. Rakstzīmju formatēšana - fontu stili: teksta marķēšana jeb iekrāsošana atvērt
Rindkopu formatēšana
Nr 1. Aizzīmēto un numurēto sarakstu veidošana: uzstādot dažādus aizzīmju (simbolu) veidus, kā arī numerāciju ar burtiem vai cipariem atvērt
Nr 2. Rindkopu četri līdzinājumu veidi jeb to izvietojums lapā atvērt
Nr 3. Rindkopu atkāpes - pirmās rindas atkāpe, kā arī rindkopu kreisās un lapās malas atkāpes atvērt
Nr 4. Rindkopu atstatumi jeb intervāli, kā, piemēram, atstatums pirms vai pēc rindkopas, kā arī atstatumi starp rindkopas rindām atvērt
Nr 5. Ja dokumentā vairākās vietās vienādi jānoformē teksts, lieto formāta dublēšanas rīku atvērt
Nr 6. Ja rindkopai vai lapai jāpievieno apmale (jāierāmē) un jāiekrāso (jāietonē) atvērt
Tabulēšanas lietošana
Nr 1. Tabulēšanas lietošana - tabulatoru veidi, kuri pieejami uz mērjoslas atvērt
Nr 2. Tabulēšanas lietošana - izmantojot tabulēšanas pieturas no mēroglineāla, lai tekstu ātri izvietotu vairākās kolonnās atvērt
Nr 3. Tabulēšanas lietošana - izmantojot tabulēšanas komandlogu, lai varētu veidot dažādas veidlapas, anketas u.c. dokumentus atvērt
Simbolu un objektu ievietošana dokumentā
Nr 1. Simbolu ievietošana atvērt
Nr 2. Attēlu ievietošanas veidi - no Klipkopas, no datnes atvērt
Formulu ievietošana dokumentā
Nr 1. Formulu ievietošana ar teksta lietotnes palīdzību atvērt
Nr 2. Izveidotās formulas rediģēšana atvērt
Darbības ar objektiem
Nr 1. Attēlu novietojuma veidi attiecībā pret tekstu, kā rezultātā attēlu ir iespējams brīvi pārvietot tekstā atvērt
Nr 2. Attēlu apmales, jeb ar kādu paņēmienu ierāmēt attēlu atvērt
Nr 3. Attēlu izmēru mainīšana - gan ar komandu, gan peles palīdzību. Kā arī, kā mainīt attēla rotāciju - attēla girešana ap savu asi atvērt
Nr 4. Kā attēlam "nogriezt" kaut kādu daļu atvērt
Nr 5. Attēlu efekti - oriģinālais izskats, pludinājums, melnbaltais efekts un pelēktoņu efekts atvērt
Nr 6. Objektu numerācija, jo jebkurš objekts, kurš tiek ievietots dokumentā ir jānumurē atvērt
Lappuses iekārtojuma elementu ievietošana
Nr 1. Lappuses pārtraukuma veidošana, jeb kādas komandas jāpielieto, lai viena dokumenta ietvaros ievietotu jaunas lapas atvērt
Nr 2. Lappuses automātiskās numerācijas metodes atvērt
Nr 3. Dažādas automātiskās informācijas ievietošana lappuses augšējās brīvās malas jeb galvenē un apakšējās brīvās malas jeb kājenē (kolumtituli). Ievietotā informācija atkārtosies katrā nākamā lapā atvērt
Nr 4. Vēres jab zemsvītras komentāra veidošana, kurš nepieciešams, lai dokumentā paskaidrotu dažādus saīsinājumus, svešvārdus, aizguvumus, citātus utml. atvērt
Tabulu veidošana
Nr 1. Tabulu veidošana - sākotnējās struktūras veidošana, uzstādot nepieciešamo kolonnu un rindu skaitu atvērt
Nr 2. Tabulu kolonnu platumu un rindu augstumu uzstādīšana ar komandu un peles palīdzību atvērt
Nr 3. Papildus rindu un kolonnu pievienošana gatavai tabulai, kā arī rindu un kolonnu dzēšana atvērt
Nr 4. Tabulas šūnu sadalīšana vairākās šūnās un vairāku šūnu apvienošana vienā šūnā atvērt
Nr 5. Tabulas apmales jeb kontūras, izvēloties to līnijas stilu, krāsu, platumu un izkārtojuma pozīcijas atvērt
Nr 6. Tabulas režģlīnijas jeb palīglīnijas atvērt
Nr 7. Tabulas šūnu aizpildījums jeb tonējums atvērt
Nr 8. Tabulas vienādie kolonnu platumi un rindu augstumi atvērt
Nr 9. Deviņi teksta līdzinājuma veidi šūnās atvērt
Nr 10. Teksta virziena jeb plūduma veidi šūnās atvērt
Nr 11. Informācijas kārtošana tabulās - alfabētā (augošā) vai nealfabētā (dilstošā) atvērt
Pasta sapludināšana jeb sērijveida dokumenti
Nr 1. Datu dokumenta veidošana (dokuments, kurā glabājas informācija par klientiem - vārdi, uzvārdi, adreses utml. informācija) atvērt
Nr 2. Datu dokumenta izvēle (lai pamatdokumentā varētu ievietot datus par klientiem, kuriem tas paredzēts izsūtīt) atvērt
Nr 3. Esoša datu dokumenta rediģēšana jeb labošana (lai varētu mainīt, papildināt datus par klientiem) atvērt
Nr 4. Pamatdokumenta veidošana (dokuments, kurš satur tā nemainīgo daļu, piemēram, teksta zona, datums, paraksta zona, pirmsteksta zona un uzņēmuma rekvizīti) atvērt
Nr 5. Esoša pamatdokumenta aktivizēšana (iepriekš sagatavots dokuments, kurš satur tā nemainīgo daļu, piemēram, teksta zona, datums, paraksta zona, pirmsteksta zona un uzņēmuma rekvizīti) atvērt
Nr 6. Datu lauku (klientu vārdu, uzvārdu, adreses utml. informācijas) ievietošana pamatdokumentā atvērt
Nr 7. Sapludināšana jeb pamatdokumenta pavairošana, kā rezultātā izmantojot pamatdokumentu un ievietotos datu laukus (info par klientiem) tiek iegūts nepieciešamais dokumentu skaits, kuros pamatdokumets nemaina savu saturu, bet dati par klientiem nomainās automātiski atvērt
Stili un to lietošana
Nr 1. Jaunas rindkopas stila izveidošana atvērt
Nr 2. Rindkopas stila piešķiršana tekstam atvērt
Nr 3. Izstrādātā rindkopas stila rediģēšana (labošana, papildināšana utt.) atvērt
Nr 4. Virsrakstu stilu (Heading) piešķiršana virsrakstiem atvērt
Nr 5. Virsrakstu stilu rediģēšana (labošana, papildināšana utt.), lai nodrošinātu automātiskā satura rādītāja izveidošanu atvērt
Nr 6. Virsrakstu stilu lietošana automātiskā satura rādītāja izveidošanā atvērt
Nr 6. Satura rādītāja atjaunošana pēc tekstā veiktām izmaiņām atvērt
Materiālus izstrādāja Informātikas skolotāja Kristīne Paškevica
Neskaidros jautājumus varat uzdot izmantojot e-pastu:
kristine.paskevica@inbox.lv