Par mums

“Neatlaidīgs darbs pārvar visu” – šie romiešu rakstnieka Vergilija vārdi ir Ventspils Tehnikuma devīze. Šie vārdi apliecina ne tikai laba profesionāļa iespējas, bet arī to, ka neatlaidīgi pūliņi un centība neizpaliek bez sasniegumiem un atzinības. Šāds ir skolas filozofiskais pamats, kas, gadiem ejot, nodrošinājis skolas attīstību.

Ventspils Tehnikums ir mūsdienīga, prestiža, uz zināšanām un kvalitāti balstīta sākotnējās profesionālās izglītības un tālākizglītības iestāde, kā arī profesionālās izglītības metodiskais centrs.

Ventspils Tehnikums nodrošina Kurzemes reģiona tautsaimniecības vajadzībām atbilstoši kvalificēta un Eiropas Savienības kopējā darba tirgus prasībām atbilstoša darbaspēka sagatavošanu vairākās nozarēs un kvalifikācijas līmeņos.

Ventspils Tehnikums ir izglītības iestāde ar ilgu vēsturi un senām tradīcijām. Skola darbību uzsāka 1906.gadā kā tirdzniecības skola, bet 1920.gadā kļuva par Ventspils Valsts arodu skolu un turpmāk visus šo gadus bijusi nozīmīgs jauno speciālistu sagatavošanas centrs. Kopš 2012. gada skolas nosaukums ir Ventspils Tehnikums.

 

Skolas pašvērtējuma ziņojums 2018

 

Skolas pašvērtējuma ziņojums 2016

 

Skolas pašvērtējuma ziņojums 2015

 

Skolas pašvērtējuma ziņojums 2014

 

Skolas pašvērtējuma ziņojums 2013

 

Skolas pašvērtējuma ziņojums 2012

 

Skolas pašvērtējuma ziņojums 2011

 

 
 

 

Izglītības piedāvājums

Skolas profesionālās izglītības piedāvājums ir plašs un aptver vairākas nozares: metālapstrāde un mašīnbūve, autotransports, enerģētika, elektronika, inženierkomunikācijas, datorsistēmas, ēdināšanas serviss, viesmīlība, viesnīcu komercdarbība un grāmatvedība. Skola īsteno arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības programmas, kā arī pieaugušo tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas. Skolā pārsvarā mācās jaunieši no Kurzemes reģiona.

Sadarbība ar uzņēmumiem

Ventspils ir viena no pirmajām pilsētām Latvijā, kurā uzsākta darba vidē balstītu mācību programmu ieviešana. Viens no aktīvākajiem uzņēmumiem ir mašīnbūves uzņēmums Bucher Schoerling Baltic. Tajā pirmo darba, prakses un mācību vietu vienlaikus jau atraduši vairāki tehnikuma audzēkņi.

Skola regulāri sadarbojas ar dažādu jomu uzņēmumiem gan organizējot mācību un kvalifikācijas praksi, gan mācību ekskursijas. Uzņēmumu pārstāvji piedalās kvalifikācijas eksāmenos un sniedz priekšlikumus mācību programmu un mācību procesu organizēšanas pilnveidošanai. Turpinās sadarbība ar Vācijas nodarbinātības aģentūru, kuras rezultātā ik gadu ēdināšanas un viesu uzņemšanas uzņēmumos praktizējas  vairāk kā 50 audzēkņu.

Mācību process

Mācību darba organizēšana skolā ir prioritāra, skolotāji izmanto daudzveidīgas, mācību satura apguvei piemērotas mācību metodes. Visu programmu audzēkņiem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt dažādus uzņēmumus, kā arī nozaru izstādes. Audzēkņi piedalās konkursos un projektos. Skolā tika īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts „Modulārās sistēmas izveide prioritārās izglītības grupās un mācību procesa kvalitātes uzlabošana”, kura ietvaros tika uzlabots mācību saturs un izstrādāta modulārās apmācības sistēma, nodrošinot konkurētspējīgu un darba tirgum atbilstošu izglītību. Skolā regulāri tiek atjaunota un pilnveidota materiālā bāze. Audzēkņiem ir pieejama bibliotēka, kurā ir plašs grāmatu klāsts un dažādi mācību materiāli. Aktuālā informācija, kā arī dažādi mācību materiāli tiek ievietoti skolas mājaslapā.

Pedagogi

Pašlaik Ventspils Tehnikumā strādā 56 pedagogi, no tiem 51 pedagogam ir augstākā izglītība (tajā skaitā 21 pedagogam ir maģistra grāds, bet 1 pedagogs studē doktorantūrā), 5 pedagogi pašlaik iegūst augstāko izglītību, 2 pedagogiem ir Amata meistara diploms. Pedagogi regulāri apmeklē tālākizglītības kursus, piedalās projektos un semināros ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas Savienības valstīs. 24 pedagogi iesaistījās Eiropas Sociālā fonda projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, novērtējot savu profesionālo darbību, kā rezultātā:

 • ceturto kvalifikācijas pakāpi ieguva 1 pedagogs
 • trešo kvalifikācijas pakāpi ieguva 15 pedagogi
 • otro kvalifikācijas pakāpi ieguva 5 pedagogi
 • pirmo kvalifikācijas pakāpi ieguva 3 pedagogi
 • Leonardo da Vinci programmas ietvaros notiek pasniedzēju pieredzes apmaiņa Vācijas kompetences centros.

  Skolas un ģimenes sadarbība

  Liela uzmanība pievērsta skolas un ģimenes sadarbības nodrošināšanai. Katra mācību gada sākumā notiek pirmo kursu audzēkņu vecāku informatīva tikšanās, kurā visiem vecākiem ir iespēja iepazīties ar skolotājiem un skolas telpām. Reizi semestrī ir vecāku diena, kad vecākiem ir iespēja tikties ar skolotājiem un pārrunāt interesējošos jautājumus. Grupu audzinātāji regulāri sazinās ar vecākiem, turklāt skolā darbojas vecāku padome.

  Sociālais nodrošinājums un atbalsts

  Skolas vadība rūpējas par audzēkņu sociālo nodrošinājumu – skolai ir dienesta viesnīca, turklāt tuvākā gada laikā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu tiks nodrošināta jaunas un mūsdienīgas dienesta viesnīcas izveide. Mācību laikā audzēkņi saņem gan valsts budžeta, gan arī Eiropas Sociālā fonda projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” stipendiju – pirmajā kursā no 14, 23 līdz 28,46 EUR, bet 2. – 4. kursā no 28,46 līdz 71,14 EUR mēnesī. Būtiska uzmanība pievērsta darba drošības jautājumiem, psiholoģiskā atbalsta sniegšanai un mērķtiecīgu karjeras atbalsta pasākumu īstenošana.

  Tradīcijas un interešu izglītība

  1938. gadā tika iesvētīts skolas karogs, ko izšuva paši audzēkņi. Karogs skolai tika atdots 1990. gadā. To rotā uzraksts: „Darbs pārvar visu”, kas uzskatāms par skolas saukli un vadmotīvu. Skolā darbojas audzēkņu pašpārvalde. Skolai ir savas svētku svinēšanas tradīcijas, kā arī iespēja jauniešiem iesaistīties interešu izglītības aktivitātēs – dažādās sporta veidu sekcijās, dziedāšana korī un attīstīt dejotprasmi deju kolektīvā.

  Skolas attīstība

  Īstermiņa mērķis – paaugstināt profesionālās izglītības prestižu un mainīt sabiedrības attieksmi un viedokli par profesionālo izglītību.

  Ilgtermiņa mērķis – ekselences skola profesionāļiem.

  Atbilstoši Ventspils Tehnikuma attīstības stratēģijai, nākotnē tiks turpināts darbs pie apmācību programmu struktūras pilnveidošanas, apmācību programmu paplašināšanas, audzēkņu piesaistes, mācību un kvalifikācijas prakšu uzlabošanas, materiāltehniskās bāzes un infrastruktūras modernizēšanas, sadarbības ar citām izglītības iestādēm un uzņēmumiem veicināšana un jaunu skolas darbības virzienu attīstīšana.

  Jau vairākus gadus skola veiksmīgi sadarbojas ar Ventspils pilsētas domi, ar kuru ir noslēgts sadarbības līgums, kura ietvaros skolai tiek sniegts atbalsts stratēģiskā darba plānošanā, sadarbībai ar uzņēmējiem kvalitatīvas profesionālās izglītības nodrošinājumam Ventspilī