Projekti

Ventspils Tehnikums tiecas kļūt par mūsdienīgu, prestižu, uz zināšanām un kvalitāti balstītu profesionālās izglītības iestādi, kas domā gan par audzēkņu, gan tautsaimniecības attīstības vajadzībām. Lai nodrošinātu attīstību, skola iesaistās dažādu Eiropas Savienības projektu īstenošanā.

 

eu_flag_erasmus_vect_pos

ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+
2014. – 2020. gadam atbalsta: personu mobilitāti mācību nolūkos, institūciju sadarbību inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņai, politikas reformas, Jean Monet pasākumus, sportu.

Vairāk par Ventspils Tehnikuma īstenotajiem Erasmus+ projektiem

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) izveidots 1957.gadā, lai izlīdzinātu reģionālās atšķirības starp Eiropas Savienības valstīm. Fonda ietvaros palīdzība tiek sniegta mazāk attīstītajiem reģioniem, koncentrējoties uz publiskās infrastruktūras uzlabošanu un uzņēmējdarbības veicināšanu.

» Vairāk par Ventspils Tehnikuma īstenotajiem ERAF projektiem
 
» Vairāk par Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu


Eiropas Sociālais fonds (ESF) ir izveidots 1957.gadā, un tā mērķis ir veicināt nodarbinātību Eiropas Savienības dalībvalstīs, novērst visu veidu diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū, kā arī attīstīt cilvēkresursus un veicināt informācijas sabiedrības izveidi.

» Vairāk par Ventspils Tehnikuma īstenotajiem ESF projektiem


Mūžizglītības programma ir izveidota uz līdzšinējo Socrates, Leonardo da Vinci, eLearning, Europass un citu Eiropas Kopienas programmu pamata ar mērķi sekmēt iestāžu sadarbību izglītībā un praktiskajā izglītošanā Eiropas mērogā.

» Vairāk par Ventspils Tehnikuma īstenotajiem Mūžizglītības programmas projektiem