Darba vidē balstītā izglītība

jaunais_logo

PIKC “Ventspils Tehnikums” 2017. gada 29. maijā ir noslēdzis sadarbības līgumu ar biedrību “Latvijas Darba devēju konfederācija” par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.5.1.0/16/I/001 “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksē uzņēmumos” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” ietvaros.

Projekta īstenotājs Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK)
Projekta sadarbības partneris PIKC “Ventspils Tehnikums”
Projekta īstenošanas pamats 2016. gada 15. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 484 “Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības”
Projekta specifiskais atbalsta mērķis Palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs
Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta darbības 1. Darba vidē balstītu (DVB) mācību īstenošana profesionālajā izglītībā uzņēmumā un pie amata meistara.
2. Kvalifikācijas prasībām atbilstošu praktisko mācību un mācību prakses īstenošana uzņēmumā vai sadarbībā ar uzņēmēju profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmu apguvē.
Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa 1. Profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamie.
2. Komersanti, iestādes, biedrībā, nodibinājumi, fiziskas personas, kuras reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicējas, pašnodarbinātie vai individuālie (ģimenes) uzņēmumi, tai skaitā zemnieku vai zvejnieku saimniecības, kā arī citi subjekti, kas nodarbojas ar saimniecisko (ekonomisko) darbību, tai skaitā publiskas atvasinātās personas.
Projekta īstenošanas termiņš PIKC “Ventspils Tehnikums” 2017.gada 29. maijs – 2023.gada 31. augusts
Finansējums Projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši izglītojamo skaitam, kas ir iesaistīti DVB mācību un prakšu īstenošanā izglītības iestādē.
Aktualitātes Sadarbība ar Ventspils uzņēmumiem
Profesionāļi spriež par jauniešu dalību darba vidē balstītā apmācībā
Kontaktinformācija Projekta koordinatore: Antra Gārbena
Tālrunis: +371 22019506
E-pasts: info@pikc.lv