Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas

latlit_logo_mix_full_cmyk

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts LitLatHV

Projekta nosaukums latviešu valodā: Lietuvas un Latvijas elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozares speciālistu mobilitātes un nodarbināmības veicināšana

Projekta nosaukums angļu valodā: Enchancement of the mobility and employability of Lithuanian and Latvian specialists in the field of electrical engineering and high voltage technologies

Projekta saīsinājums: LitLatHV

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr.: LLI-24

Projekta partneri:

Projekta vadošais partneris: Lietuvas Jūras akadēmija

Sadarbības partneri: Liepājas Jūrniecības koledža, Kauņas Tehniskā koledža, Rīgas Tehniskā universitāte (Ventspils filiāle), Ventspils Tehniskums.

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2017. – 31.03.2019. (24 mēneši)

Projekta mērķis: Paaugstināt Lietuvas un Latvijas speciālistu mobilitāti un nodarbināmību elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozarēs

Projekta plānotais finansējums: kopējais projekta finansējums – EUR 915 322,51, t.sk. EUR 778 024,10 ERAF līdzfinansējums (85%) un 137 298,41 valsts finansējums (15%). Ventspils Tehnikuma plānotais budžets šī projekta ietvaros ir 151 377,95 EUR, no kuriem ERAF finansējums 85% apmērā veido 128 671,60 EUR un EUR 22 706,65 Latvijas valsts budžeta finansējums.

Mērķa auditorija: iesaistīto institūciju elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju speciālisti (darbinieki) un studējošie

Pamatojums un galvenās aktivitātes:

Jūrniecības nozarē, kā arī krastā bāzētos uzņēmumos Lietuvā un Latvijā ir novērojams kvalificētā darba spēka trūkums enerģētikas un augstsprieguma tehnoloģiju jomās. Ņemot vērā, ka jūrniecības nozare darbojas pēc vienotiem principiem un standartiem, piecu izglītības iestāžu apvienība – projekta vadošais partneris: Lietuvas Jūras akadēmija un sadarbības partneri: Liepājas Jūrniecības koledža, Kauņas Tehniskā koledža, Rīgas Tehniskā universitāte (Ventspils filiāle) un Ventspils Tehniskums – izlēma ar pārrobežu sadarbības projekta palīdzību apvienot savas spējas ar mērķi paaugstināt Lietuvas un Latvijas speciālistu mobilitāti un nodarbinātību minētajās nozarēs. Pārrobežu sadarbība jūrniecības nozarē ir izšķiroša, ņemot vērā, ka gan tehnoloģiskie, gan jūrniecības standartu izaicinājumi ir kopīgi gan Latvijā, gan Lietuvā. Sadarbības rezultātā tiks izveidotas un izglītības programmās iekļautas 6 specializētas, praktiskas laboratorijas. Tāpat arī 13 studiju priekšmetu programmas studentiem; attīstītas/atjaunotas 2 kursu programmas pieaugušajiem, kā arī sagatavoti kopīgi metodiskie materiāli trijās valodās. Projekta laikā vismaz 106 studenti un strādājošajiem speciālistiem, pateicoties pārrobežu sadarbībai, cels savu kvalifikāciju enerģētikas un augstsprieguma tehnoloģiju jomās, piedaloties kopīgi rīkotajos pasākumos, piem., pieredzes apmaiņas aktivitātēs, ekskursijās pie potenciāliem darba devējiem, treniņapmācībās, tikšanās u.c. Gan laboratorijas, gan izglītības programmas nodrošinās projekta ilgtspēju un dos iespēju celt kvalifikāciju arī pēc projekta beigām.

„Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām” tiek īstenots Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2014.gadam ietvaros

Finansējums: Ventspils Tehnikums 93 415 EUR, t.sk. ERAF finansējums 79 403 EUR un valsts budžeta dotācija 14 012 EUR apmērā
Vienošanās numurs: LLIV-265

Projekta īstenošanas laiks: 2012. gada 8. maijs – 2014. gada 1. augusts

Projekta mērķis: pilnveidot profesionālo izglītību atbilstoši darba tirgus izvirzītajām prasībām un vajadzībām, tādējādi piesaistot vairāk jauniešus profesionālās izglītības iestādēm, kā arī izveidot un stiprināt sadarbību starp profesionālajām skolām un darba tirgu mācību programmu uzlabošanā un pilnveidē, uzlabojot praktisko apmācību apstākļus iegādājoties jaunu mācību aprīkojumu.

Projekta aktivitātes sadalījumā pa darba pakām jeb WP:
WP2 – Mācību programmu pilnveidošana

Šīs darba pakas ietvaros Ventspils Tehnikumā sadarbībā ar piesaistītajiem ekspertiem, Ventspils Tehnika pedagogiem un metodiķi tika izstrādātas modulārās izglītības programmas “Elektrotehniķis” un “Metinātājs”.

19.02.2013. notika apaļā galda diskusija metālapstrādes nozares pārstāvjiem (http://www.ventasbalss.lv/news/read/15628 un http://www.pikc.lv/lv/jaunumi/apala-galda-diskusija/), savukārt 18.04.2013. notika apaļā galda diskusija elektronikas un enerģētikas nozaru pārstāvjiem. Diskusiju mērķis bija iepazīstināt nozaru pārstāvjus ar aktualitātēm Ventspils Tehnikumā, savukārt nozaru pārstāvji sniedza informāciju par tendencēm nodarbinātības tirgū attiecīgajā jomā, kā arī audzēkņu sagatavotības prasībām.

Tika rīkotas apvienotās pārrobežu sanāksmes, vienlaicīgi viena uzņemošajā valstī katrā datumā rīkojot 2 sanāksmes – elektriķu un metālapstrādes/ metinātāju mācību programmu pārstāvjiem: 17.04.2013., Ventspilī; 21. – 22.05.2013., Kauņā; 17. – 18.07.2014. Kauņā un 21. – 25.07.2014. Ventspilī.

WP3 – Mācību aprīkojuma iegāde

Šīs darba pakas ietvaros tika iepirkts aprīkojums elektriķu (piegādātājs: SIA FESTO) un metinātāju (piegādātājs: akciju sabiedrība SPETSELEKTROODI) mācību programmu papildināšanai un uzlabošanai:

Aprīkojums elektriķu praktiskajām apmācībām

Numurs Aprīkojums Apraksts Komplektu skaits
1 Aprīkojums elektrības ķēdes slēgumam Nodrošina apmācības elektriskās ķēdes modelēšanai 3
2 Aprīkojums modulis elektroinstalācijas slēgumam Mācību stends instalācijas modelēšanai 3
3 Aprīkojums mājas elektrosistēmu slēgums un vadība Mācību stends mājas elektroierīču vadībai 1
4 EIT – virtuālie mēraparāti Strāvas plūsmas mērīšana un kontrole 4
5 EST ½- virtuālie mēraparāti strāvas plūsmas mērīšanai Strāvas plūsmas mērīšana un kontrole 2
6 ESM2- palaidēj komplekts Strāvas plūsmas mērīšana un kontrole 1
7 ESM4- elektrisko palaidēju komplekts Strāvas plūsmas mērīšana un kontrole 1
8 EUB ½ vadības statnes Strāvas plūsmas mērīšana un kontrole 1
9 EDP V virtuālie mērījumu instrumenti Strāvas plūsmas mērīšana un kontrole 1
10 MTI-10 virtuālie mērījumu instrumenti Strāvas plūsmas mērīšana un kontrole 1
11 ENT 5 digitālie mērinstrumenti Strāvas plūsmas mērīšana, kontrole, kļūdu identifikators 1

Aprīkojums metinātāju praktiskajām apmācībām

Numurs Aprīkojums Apraksts Komplektu skaits
1 Multi funkcionālie metināšanas aparāti MMA/TIG Metināšanas aprīkojums ar iespējām metināt aktīvās un inertās gāzes vidē ar digitālo displeju 6
2 Aizsargmaska hameleons Metināšanas aizsargmaska kas nodrošina augstas kvalitātes izšķirtspēju 6
3 Metināšanas simulācijas iekārta Kabīne ar iespējām virtuāli apgūt metināšanu, veikt kontroles šuves izveidi un automātisku kļūdu identifikāciju 1

WP4 – Profesionālās izglītības veicināšana

Lai popularizētu profesionālo izglītību, kā arī nodrošinātu projekta publicitāti, par rīkotajiem pasākumiem tika publicētas preses relīzes, publicēti raksti presē, iegādāti reprezentācijas materiāli, sagatavoti TV sižets (http://www.ventasbalss.lv/videos/view/1546) un video klips (piegādātājs: SIA LETA; https://www.youtube.com/watch?v=XewRYiSDLqo&list=UUYgQMtgJIL5IUl-XjY5WMMg), 18.04.2013. tika rīkota Profesiju diena (http://www.pikc.lv/lv/jaunumi/profesiju-diena-2013/ un http://www.youtube.com/watch?v=0VY6Qc–iC4); 2014.gada maija trešajā nedēļā notika pieredzes apmaiņas brauciens elektriķu un metinātāju/ mašīnbūves mācību programmu audzēkņiem uz Kauņu, savukārt maija beigās Kauņas tehniskās koledžas audzēkņi viesojās Ventspilī, lai piedalītos radošajās darbnīcās.

 

« Atpakaļ..