Pieaugušo izglītība

jaunais_logo

PIKC “Ventspils Tehnikums” 2019. gada 24. maijā ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveidi” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” 4. kārtas ietvaros.

Projekta īstenotājs Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
Projekta sadarbības partneris PIKC “Ventspils Tehnikums”
Projekta īstenošanas pamats 15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”
Projekta specifiskais atbalsta mērķis Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu
Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta darbības Profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu īstenošana
Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa 1. Nodarbinātie vecumā no 25 gadiem, t.sk:
- ar zemu izglītības līmeni;
- ar izglītību specialitātē, kurā vērojams darbaspēka trūkums;
- ar izglītību specialitātē, kurā cilvēkresursu piedāvājums pārsniedz pieprasījumu
2. Prioritārs atbalsts sociālā riska grupu nodarbinātajiem, tostarp:
- vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība)
- vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei
- bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu
Projekta īstenošanas termiņš PIKC “Ventspils Tehnikums” 2017. gada 29. septembris – 2022. gada 31. decembris
Finansējums Projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši izglītojamo skaitam, kas ir iesaistīti nodarbināto personu iesaistīšanu mācību programmās izglītības iestādē
Aktualitātes Pieaugušie iegūst apliecības par profesionālās kvalifikācijas apgūšanu
Izsniegtas nākamās apliecības ESF projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”
Izsniegtas nākamās apliecības ESF projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”
Izsniegtas nākamās apliecības ESF projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”
Izsniegtas nākamās apliecības ESF projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”
Izsniegtas pirmās apliecības ESF projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”
2019. gada augustā tiek uzsākta pieaugušo apmācība VIAA īstenotā projekta 4. kārtas ietvaros
2018. gada 15. augustā tiek uzsākta pieaugušo uzņemšana VIAA īstenotā projekta 3. kārtas ietvaros
Pieaugušie veiksmīgi pabeidz mācības un jau steidz uzsākt nākamās
Līdz 2018. gada 16. aprīlim turpinās otrā pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem
Tiek uzsākta pieteikšanās izglītības programmām strādājošajiem un pašnodarbinātajiem
Ventspils Tehnikums iesaistās vērienīgā ES fondu pieaugušo izglītības projektā
Vairāk par projektu www.macibaspieaugusajiem.lv
Kontaktinformācija Projekta koordinatore: Inta Reinholde
Tālrunis: +371 26346737
E-pasts: info@pikc.lv
intajekabs@inbox.lv