Pieaugušo izglītība

logo-karjera-3

PIKC “Ventspils Tehnikums” 2017. gada 29. septembrī ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveidi” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” ietvaros.

Projekta īstenotājs Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
Projekta sadarbības partneris PIKC “Ventspils Tehnikums”
Projekta īstenošanas pamats 15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”
Projekta specifiskais atbalsta mērķis Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu
Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta darbības Profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu īstenošana
Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa 1. Nodarbinātie vecumā no 25 gadiem, t.sk:
- ar zemu izglītības līmeni;
- ar izglītību specialitātē, kurā vērojams darbaspēka trūkums;
- ar izglītību specialitātē, kurā cilvēkresursu piedāvājums pārsniedz pieprasījumu
2. Prioritārs atbalsts sociālā riska grupu nodarbinātajiem, tostarp:
- nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9.pamatgrupas profesijās;
- nodarbinātajiem vecumā no 50 gadiem, kas 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību” projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” ietvaros saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu
Projekta īstenošanas termiņš PIKC “Ventspils Tehnikums” 2017. gada 29. septembris – 2022. gada 31. decembris
Finansējums Projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši izglītojamo skaitam, kas ir iesaistīti nodarbināto personu iesaistīšanu mācību programmās izglītības iestādē
Aktualitātes Ventspils Tehnikums iesaistās vērienīgā ES fondu pieaugušo izglītības projektā
Kontaktinformācija Projekta koordinatore: Dana Ķempele
Tālrunis: +371 22019039
E-pasts: info@pikc.lv