Skolas kolektīvs

Liela Ventspils Tehnikuma vērtība ir profesionāla administrācijas un pedagogu komanda. Tikko uz skolu atnākušie jaunieši nereti ir kā no „laivas izmesti”, taču pedagogi palīdz apgūt pamatatziņas – tikai viņi paši ir atbildīgi par savu dzīvi un cik daudz iespējams panākt uzcītīgi mācoties, izvirzīt mērķus un neatlaidīgi sasniegt tos. Skolas pamatprincips ir cilvēciskums – sirsnīga attieksme audzēkņu un pasniedzēju vidū.

Pašlaik Ventspils Tehnikumā strādā 56 pedagogi, no tiem 51 pedagogam ir augstākā izglītība (tajā skaitā 21 pedagogam ir maģistra grāds, bet 1 pedagogs studē doktorantūrā), 5 pedagogi pašlaik iegūst augstāko izglītību, 2 pedagogiem ir Amata meistara diploms. Pedagogi regulāri apmeklē tālākizglītības kursus, piedalās projektos un semināros ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas Savienības valstīs. 24 pedagogi iesaistījās Eiropas Sociālā fonda projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, novērtējot savu profesionālo darbību, kā rezultātā:

  • ceturto kvalifikācijas pakāpi ieguva 1 pedagogs
  • trešo kvalifikācijas pakāpi ieguva 15 pedagogi
  • otro kvalifikācijas pakāpi ieguva 5 pedagogi
  • pirmo kvalifikācijas pakāpi ieguva 3 pedagogi
  • Leonardo da Vinci programmas ietvaros notiek pasniedzēju pieredzes apmaiņa Vācijas kompetences centros.